Copyrights© all rights reserved. Khanyisa Newspaper. Material may not be published or reproduced in any form without prior written permission. Contact webmaster

Home About Us Advertising Gallery Videos Vacancies Social Page Sports Contact Us
Home About Us Advertising Gallery Videos Vacancies Social Page Sports Contact Us
Mpumalanga's leading media partner
Albert Luthuli Municipality| Dipaseleng Local Municipality| Govan Mbeki Local Municipality| Lekwa Local Municipality| Mkhondo Local Municipality| Msukaligwa Local Municipality| Pixely ka Seme Local Municipality
khanyisa_media_facebook_logo
Search this site: What is the weather like today? Click HERE

Ugogo Dladla ohlala e-Thusi, eErmelo uthukuthele ugane unwabu. Lo gogo osehola impesheni ubekade ethi uyazizamela ngokwempilo kuze akhele abancane indlu efudumele njengoba amakhaza esesondele, waqala waqoqa amabhodlela asebenzileyo ngenhloso yokuwathengisa athole imali.


Uwaqoqe la amabhodlela waze wagcwalisa amasaka angamakhulu angamashumi amathathu nesithupha (36 bales). Kuthe lapho eselindele ukuthi azolandwa lamasaka kwenzeka ukuthi ekuseni ngehola lesikhombisa waphuma eyohlela ngokuthuthwa kwamasaka, kanti ezithendeni zakhe kuzosala kube nabasebenzi bakaMasipala wase Msukaligwa abazosala bezosebenza eduze nje nendlu yakhe ye RDP, kwazise bekukhona iphayiphi ebeliqhumile bezolivala.


Bathe ngokuqhuba umsebenzi wabo laba abakaMasiphala, abazange bazihluphe ngokususa amasaka kaGogo Dladla la ababelahlela khona umhlbathi abekade bewuthutha ngogandaganda. Bavele bawuthela phezu kwamasaka bawagqibela kwangabi ndabayalutho kubona kanti kuGogo lesisenzo simenze walahlekelwa ngumsebenzi olinganiselwa kuR27,000 ngoba amasaka alishumi nambili amnika R9,000 kube yena ubegwalise amasaka angu 36.


Lesi sibalo ngesamabhodlela kuphela kanti namasaka la awasebenzisayo ayabiza . Wavele waphelewa ngamandla ugogo wangasazi ukuthi kufanele enzeni. Wasecela omunye ubaba ukuthi aye kuMasipala kuze athole ukuthi kungabakhona isincephezelo.


“Kwanhlanga zimuka nomoya ngoba akekho owazinika isikhathi sokulalela aphakame azozibonela umonakalo” kusho ugogo Dladla.


“Lemali ebengizoyenza kula amabhodlela, bengithi ngizokwakha indlu ngoba le esihlala kuyo incane, manje ngizama ukuwaqoqa ngiwahlanze umhlabathi onamathele kuwo lamabhodlela, kepha akukho lula futhi amasaka angu-36 angeke esaphuma kanti kwamina nje angisenayo imali yokuthenga amsaka” esho ekhomba Isaka elilodwa athi ulithole kanzima ngoba lokhu kulahlekelwa kwamshiya esesimeni esibi kakhulu.


Usebenza nje ugogo uwaqoqa ngezandla lamabhodlela engagqokanga ngisho amagilavu, futhi kungekho nomuntu omsizayo.


UMasipala akatholakalanga ukuthi aphawule ngesenzo sabasebenzi bakhe esibukeka sinocuku ngokuthi bangahloniphi isinkwa somunye umuntu.


“That is so sad ukuba abantu bangahloniphi isinkwa sabanye abantu.” Kusho uBoniswa Mahlombe ma ebona loludaba ku-Facebook.


Vakashela i-Khanyisa Newspaper kuFacebook ubuke i-video kaGogo Dladla. Ungakhohlwa ukucofoza u “Like” usaselapho.


Phawula ngaloludaba